Primăria Comunei Fărcaş

Primăria Comunei Fărcaş

Hotărâri ale consiliului local


Anul 2024 (12 hotărâri)

12/20.03.2024

Se aprobă participarea la programul de finanțare „Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate”, Anexa 1

11/20.03.2024

Se aprobă contul de execuție al bugetului local al comunei Fărcaș la data de 31.12.2023, Anexa 1

10/20.02.2024

Aprobarea Bugetului Local pe anul 2024 al Comunei Fărcaș, Anexa 1, Anexa 2

9/20.02.2024

Aprobarea participării la Programul de finanțare „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entități publice”, din cadrul ”Programului - cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei”, finanțat din fondurile europene alocate României prin Fondul pentru Modernizare (FM), a documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: „Construirea unei capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum Comuna Fărcaș, județul Dolj", Anexa 1, Anexa 2

8/20.02.2024

Se aprobă Raportul privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II, anul 2023, Anexa 1

7/20.02.2024

Aprobarea Studiului de Oportunitate/Fundamentare privind delegarea gestiunii activității de tratare mecanobiologică a deșeurilor reziduale din județul Dolj în instalațiile de tratare mecanobiologice sau, după caz, în instalațiile integrate de tratare, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic și al deșeurilor reziduale care nu mai pot fi valorificate la depozitele de deșeuri și al deșeurilor reziduale valorificabile energetic la instalațiile de valorificare energetică, Anexa 1

6/30.01.2024

Aprobarea Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma finalizării achizițiilor și întocmirii Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții „MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA FĂRCAȘ, JUDEȚUL DOLJ”, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6

5/26.01.2024

Se alege președintele de ședință al Consiliului Local al Comunei Fărcaș, pentru o perioadă de trei luni, februarie - aprilie 2024, domnul consilier Nemțaru Ilie

4/26.01.2024

Se aprobă stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul propriu al consiliului local și primăriei, comunei Fărcaș, județul Dolj, începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2024, Anexa 1

3/26.01.2024

Se aprobă neasumarea responsabilității organizării derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor de panificație, laptelui si produselor lactate și fructelor sau legumelor, precum și a contractelor/acordurilor-cadru de prestarea serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României, pentru anii 2024-2025, 2025-2026 și 2026-2027

2/26.01.2024

Se aprobă Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, persoanelor apte de muncă, din familiile beneficiare de venit minim de incluziune pentru anul 2024, Anexa 1

1/08.01.2024

Aprobarea organizării rețelei școlare la nivelul Unității Administrativ Teritoriale comuna Fărcaș, județul Dolj, pentru anul școlar 2024-2025, Anexa 1

Anul 2023 (56 hotărâri)

56/22.12.2023

Rectificarea bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2023 (7), Anexa 1

55/22.12.2023

Aprobarea taxelor, impozitelor și a cotelor valorii impozabile aplicabile la nivelul UAT Fărcaș, pentru anul 2024, Anexa 1, Anexa 2

54/18.12.2023

Rectificarea bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2023 (6), Anexa 1

53/07.12.2023

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, DALI și participarea la „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” cu proiectul investițional „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice - Școala cu clasele I-IV sat Golumbu, comuna Fărcaș, județul Dolj”, Anexa 1

52/07.12.2023

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, DALI și participarea la „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” cu proiectul investițional „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice - Grădinița sat Golumbu, comuna Fărcaș, județul Dolj”, Anexa 1

51/07.12.2023

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, DALI și participarea la „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” cu proiectul investițional „Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice - Atelier Școală sat Fărcaș, comuna Fărcaș, județul Dolj”, Anexa 1

50/24.11.2023

Se aprobă prelungirea până la data de 14.06.2024 a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr.388/30.07.2018 în sumă de 107.145,50 lei, în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului „Construire teren fotbal, comuna Fărcaș, județul Dolj”, Anexa 1

49/24.11.2023

Se aprobă contul de execuție al bugetului local al comunei Fărcaș la data de 30.09.2023, Anexa 1

48/31.10.2023

Rectificarea bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2023 (5), Anexa 1

47/31.10.2023

Se alege domnul Popescu Nicolae, președintele de ședință al Consiliului Local al Comunei Fărcaș, pentru ședința extraordinară din data de 31.10.2023

46/26.10.2023

Se alege președintele de ședință al Consiliului Local al Comunei Fărcaș, pentru o perioadă de trei luni, noiembrie 2023 - ianuarie 2024, domnul consilier Nemțaru Constantin

45/26.10.2023

Rectificarea bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2023 (4), Anexa 1

44/26.10.2023

Se aprobă actualizarea Organigramei și Ștatului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Fărcaș, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3

43/26.10.2023

Aprobarea Actului Adițional nr.2 la Contractul nr. 1818/30.06.2022 „Delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3

42/26.10.2023

Se aprobă prelungirea până la data de 14.03.2024 a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr.388/30.07.2018 în sumă de 107.145,50 lei, în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului „Construire teren fotbal, comuna Fărcaș, județul Dolj”, Anexa 1

41/29.09.2023

Desemnarea unei persoane pentru urmărirea și îndeplinirea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor prevăzute de legislația în vigoare și aprobarea Planului de măsuri necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării necontrolate a deșeurilor sau gestionării neconforme cu ierarhia deșeurilor, Anexa 1

40/05.09.2023

Se aprobă participarea la „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice” cu proiectul „Creșterea eficienței energetice la clădirea Grădiniței Golumbu, comuna Fărcaș, județul Dolj”, Anexa 1

39/05.09.2023

Se alege domnul Tudoran Gheorghe, președintele de ședință al Consiliului Local al Comunei Fărcaș, pentru ședința extraordinară din data de 05.09.2023

38/29.08.2023

Aprobarea achiziționării de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică - avocat

37/29.08.2023

Rectificarea bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2023 (3), Anexa 1

36/29.08.2023

Se aprobă contul de execuție al bugetului local al comunei Fărcaș la data de 30.06.2023, Anexa 1

35/29.08.2023

Reactualizarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local Fărcaș nr.11/2021, în urma demisiei domnului Nițu Mihail, care va fi înlocuit cu domnul Gheorghiță Ștefan-Alexandru, Anexa 1

34/29.08.2023

Reactualizarea Comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Fărcaș nr.1. Activități economice-financiare, Urbanism-amenajarea teritoriului, Validare, Anexa 1

33/09.08.2023

Modificarea Hotărârii nr.13/20.04.2023 privind aprobarea proiectului „Biblioteca - Hub activ de învățare digitală pentru comunitatea județului Dolj”, Anexa 1, Anexa 2

32/09.08.2023

Se ia act de demisia din funcția de consilier local a domnului Nițu Mihail și se declară vacant locul de consilier local, Anexa 1

31/28.07.2023

Rectificarea bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2023 (2), Anexa 1

30/20.07.2023

Se aprobă participarea la „Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice”, Anexa 1

29/20.07.2023

Se alege președintele de ședință al Consiliului Local al Comunei Fărcaș, pentru o perioadă de trei luni, august - octombrie 2023, domnul consilier Buzdugă Gheorghe Cristian

28/20.07.2023

Se aprobă Raportul privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul I, anul 2023, Anexa 1

27/10.07.2023

Se aprobă conținutul Memoriului Justificativ și indicatorii tehnico-economici aferenți proiectului „Achiziționare buldoexcavator în vederea dotării S.V.S.U. Fărcaș, județul Dolj”, Anexa 1, Anexa 2

26/06.07.2023

Se aprobă implementarea proiectului „Achiziționare Buldoexcavator în vederea dotării S.V.S.U. Fărcaș”, Anexa 1

25/26.06.2023

Se aprobă Strategia de dezvoltare local a comunei Făcaș pentru perioada 2021-2027

24/26.06.2023

Se aprobă Actul adițional nr.7 la Contractul nr.370/22.05.2018 - „Delegare prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectare și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea”, Anexa 1, Anexa 2

23/26.06.2023

Se aprobă prelungirea până la data de 14.12.2023 a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr.388/30.07.2018 în sumă de 107.145,50 lei, în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului „Construire teren fotbal, comuna Fărcaș, județul Dolj”, Anexa 1

22/26.06.2023

Rectificarea bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2023 (1), Anexa 1

21/26.06.2023

Modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al SPCLEP Fărcaș, Anexa 1

20/19.06.2023

Se aprobă participarea comunei Fărcaș la Parteneriatul LEADER cu denumirea „GAL AMARADIU JIU”, Anexa 1

19/25.05.2023

Se aprobă participarea comunei Fărcaș la Parteneriatul LEADER cu denumirea „GAL AMARADIU JIU”

18/25.05.2023

Stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul propriu al consiliului local și primăriei comunei Fărcaș, Anexa 1

17/25.05.2023

Se aprobă contul de execuție al bugetului local al comunei Fărcaș la data de 31.03.2023, Anexa 1

16/27.04.2023

Indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024 cu rata inflației de 13.8%, Anexa 1

15/26.04.2023

Se aprobă participarea UAT Comuna Fărcaș la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, cât și a aprobării depunerii cererii de înscriere și a cheltuielilor legate de programul pentru casarea autovehiculelor uzate din comuna Fărcaș, județul Dolj, Anexa 1

14/26.04.2023

Se aprobă taxele locale ce vor fi colectate la bâlciul (târgul) anual, eveniment organizat în perioada 04.05 - 07.05.2023

13/20.04.2023

Se aprobă proiectul „Biblioteca - hub activ de învățare digitală pentru comunitatea județului Dolj”, Anexa 1, Anexa 2

12/20.04.2023

Se alege președintele de ședință al Consiliului Local al Comunei Fărcaș, pentru o perioadă de trei luni, mai - iulie 2023, domnul consilier Bălan Dumitru-Sorinel

11/10.04.2023

Aprobarea cererii de finanțare și a Devizului general estimativ pentru depunerea în cadrul P.N.I. „Anghel Saligny” a investiției „Extindere sistem de alimentare cu apă în comuna Fărcaș, județul Dolj”, Anexa 1, Anexa 2

10/21.03.2023

Stabilirea taxelor locale ce vor fi colectate de la bâlciul (târgul) anual, eveniment organizat în perioada 04.05 - 07.05.2023, pe raza comunei Fărcaș

9/21.03.2023

Se aprobă contul de execuție al bugetului local al comunei Fărcaș la data de 31.12.2022, Anexa 1

8/15.03.2023

Aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri în comuna Fărcaș, județul Dolj”, Anexa 1

7/28.02.2023

Se aprobă Raportul privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II anul 2022, Anexa 1

6/02.02.2023

Aprobarea Bugetului local pe anul 2023, Anexa 1

5/31.01.2023

Se alege președintele de ședință al Consiliului Local al Comunei Fărcaș, pentru o perioadă de trei luni, februarie - aprilie 2023, domnul consilier Tudoran Gheorghe

4/31.01.2023

Se aprobă Protocolul de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în cadrul proiectului „HUB de Servicii MMS-SII MMSS”, cod SMIS 130963, Anexa 1, Anexa 2

3/31.01.2023

Se aprobă Planul de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, persoanelor apte de muncă, din familiile beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2023, Anexa 1

2/31.01.2023

Se aprobă organizarea rețelei școlare la nivelul UAT Fărcaș pentru anul școlar 2023-2024, Anexa 1

1/05.01.2023

Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Fărcaș, a deficitului, secțiunea de dezvoltare, înregistrat la data de 31.12.2022, Anexa 1

Anul 2022 (38 hotărâri)

41/29.12.2022

Se aprobă prelungirea până la data de 14.09.2023 a Scrisorii de garanție pentru implementarea proiectului „Construire teren fotbal, comuna Fărcaș, județul Dolj”, Anexa 1

40/23.12.2022

Rectificarea bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2022 (6), Anexa 1

39/23.12.2022

Aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al comunei Fărcaș și a Regulamentului local de urbanism

38/23.12.2022

Aprobarea taxelor, impozitelor și a cotelor valorii impozabile aplicabile la nivelul UAT Fărcaș, pentru anul 2023, Anexa 1, Anexa 2

37/07.12.2022

Rectificarea bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2022 (5), Anexa 1

36/21.11.2022

Se aprobă Contul de execuție al bugetului local la data de 30.09.2022, Anexa 1

35/17.11.2022

Rectificarea bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2022 (4)

34/27.10.2022

Se alege președintele de ședință al Consiliului Local al Comunei Fărcaș, pentru o perioadă de trei luni, noiembrie 2022 - ianuarie 2023, domnul consilier Popescu Nicolae

33/27.10.2022

Elaborarea și aprobarea Strategiei de dezvoltare și funcționare pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în județul Dolj

32/27.10.2022

Se aprobă Actul adițional nr.6 la Contractul nr.370/22.05.2018 - „Delegare prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectare și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea”, Anexa 1

31/27.10.2022

Se aprobă actualizarea Organigramei și Ștatului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Fărcaș, Anexa 1, Anexa 2

29/01.09.2022

Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Realizare branșament la rețeaua de apă potabilă în comuna Fărcaș, județul Dolj”

28/30.08.2022

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al „Serviciului public local de alimentare cu apă potabilă în comuna Fărcaș, județul Dolj”, Anexa 1

27/30.08.2022

Se aprobă înființarea „Serviciului public local de alimentare cu apă potabilă în comuna Fărcaș, județul Dolj”, Anexa 1, Anexa 2

26/30.08.2022

Se aprobă Contul de execuție al bugetului local la data de 30.06.2022, Anexa 1

25/30.08.2022

Se aprobă Raportul privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I, anul 2022, Anexa 1

23/23.07.2022

Se aprobă solicitarea prelungirii până la data de 14.03.2023 a Scrisorii de garanție pentru implementarea proiectului „Construire teren fotbal, comuna Fărcaș, județul Dolj”, Anexa 1

24/13.07.2022

Se alege președintele de ședință al Consiliului Local al Comunei Fărcaș, pentru o perioadă de trei luni, august - octombrie 2022, domnul consilier Nemțaru Ilie

22/13.07.2022

Rectificarea bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2022 (2), Anexa 1

21/24.06.2022

Rectificarea bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2022 (1), Anexa 1

20/24.06.2022

Se aprobă Informarea privind campania agricolă de vară pentru anul 2022, Anexa 1

19/27.05.2022

Se aprobă participarea Consiliului Local al comunei Fărcaș la înființarea și funcționarea „Asociației Comunitare de comune Dealul Muierii” și adoptarea Statutului asociației intercomunale, Anexa 1

18/27.05.2022

Se aprobă atribuirea și încheierea contractului „Delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dolj” și aprobarea tarifelor aferente, Anexa 1

17/27.05.2022

Se aprobă Contul de execuție al bugetului local al comunei Fărcaș la data de 31.03.2022, Anexa 1

16/20.04.2022

Aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea în cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” a obiectivului „Înființare sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale în comuna Dănciulești, comuna Gorj și comunele Tălpaș și Făraș, județul Dolj”, Anexa 1, Anexa 2

15/20.04.2022

Se aprobă încheierea unui unui acord de parteneriat pentru dezvoltare locală între UAT Comuna Dănciulești și UAT Comuna Tălpaș și UAT Comuna Fărcaș, Anexa 1

14/20.04.2022

Se alege președintele de ședință al Consiliului Local al Comunei Fărcaș, pentru o perioadă de trei luni, mai - iulie 2022, domnul consilier Mitroi Ion

13/20.04.2022

Stabilirea taxelor locale ce vor fi colectate la bâlciul (târgul) anual

12/29.03.2022

Se aprobă Proiectul de Amenajament Pastoral pentru pajiștile permanente din comuna Fărcaș, Anexa 1

11/29.03.2022

Se aprobă Contul de execuție al bugetului local la data de 31.12.2021, Anexa 1

10/25.02.2022

Se aprobă Actul adițional nr.5 la Contractul nr.370/22.05.2018 - „Delegare prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectare și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea”, Anexa 1

9/25.02.2022

Se aprobă Raportul privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II, anul 2021, Anexa 1

6/09.02.2022

Aprobarea Bugetului local pe anul 2022, Anexa 1

5/25.01.2022

Se alege președintele de ședință al Consiliului Local al Comunei Fărcaș, pentru o perioadă de trei luni, februarie - aprilie 2022, domnul consilier Miereanu Ion Valeriu, Anexa 1

4/25.01.2022

Se aprobă Planul de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, persoanelor apte de muncă, din familiile beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2022, Anexa 1

3/25.01.2022

Se aprobă organizarea rețelei școlare la nivelul UAT Fărcaș pentru anul școlar 2022-2023, Anexa 1

2/25.01.2022

Încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al Domnului Deaconescu Marian-Viorel și vacantarea locului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Fărcaș, Anexa 1

1/05.01.2022

Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Fărcaș, a deficitului, secțiunea de dezvoltare, înregistrat la data de 31.12.2021, Anexa 1

Anul 2021 (36 hotărâri)

38/23.12.2021

Rectificarea bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2021 (5), Anexa 1

37/23.12.2021

Se aprobă înființarea postului contractual de execuție, Consilier personal al primarului comunei Fărcaș. Se aprobă Organigrama și Ștatul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Fărcaș., Anexa 1, Anexa 2

36/23.12.2021

Aprobarea Taxelor, impozitelor și a cotelor valorii impozabile aplicabile pentru anul 2022, Anexa 1, Anexa 2

35/15.12.2021

Se aprobă prelungirea până la data de 14.09.2022 a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr.388/30.07.2018 în sumă de 107.145,50 lei, în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului „Construire teren fotbal, comuna Fărcaș, județul Dolj”, Anexa 1

34/15.12.2021

Rectificarea bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2021 (4), Anexa 1

33/26.11.2021

Se aprobă neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor de panificație, laptelui și produselor lactate și fructelor sau legumelor, precum și a contractelor/acordurilor-cadru de prestarea serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României, pentru anii 2022-2023 și 2023-2024

32/26.11.2021

Se aprobă Actul adițional nr.4 la Contractul nr.370/22.05.2018 - „Delegare prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectare și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea”, Anexa 1

30/02.11.2021

Se aprobă depunerea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea în cadrul P.N.I. „Anghel Saligny” a investiției „Înființare rețea de canalizare menajeră în comuna Fărcaș, județul Dolj”, Anexa 1

29/02.11.2021

Se aprobă depunerea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea în cadrul P.N.I. „Anghel Saligny” a investiției „Modernizare drumuri în comuna Fărcaș, județul Dolj”, Anexa 1

28/29.10.2021

Rectificarea bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2021 (3), Anexa 1

27/29.10.2021

Se alege președintele de ședință al Consiliului Local al Comunei Fărcaș, pentru o perioadă de trei luni, noiembrie 2021 - ianuarie 2022, domnul consilier Ivan Marin Viorel, Anexa 1

25/29.09.2021

Rectificarea bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2021 (2), Anexa 1

24/09.09.2021

Se aprobă solicitarea prelungirii până la data de 14.03.2022 a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr.388/30.07.2018 în sumă de 107.145,50 lei, în vederea garantării în procent de 100% a obligațiilor de plată a avansului din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului „Construire teren fotbal, comuna Fărcaș, județul Dolj”, Anexa 1

23/09.09.2021

Se alege domnul Gheorghe Tudoran, președinte de ședință al Consiliului Local al comunei Fărcaș, pentru ședința extraordinară de îndată din 09.09.2021

22/27.08.2021

Se aprobă Contul de execuție al bugetului local la data de 30.06.2021, Anexa 1

21/27.07.2021

Se alege președintele de ședință al Consiliului Local al Comunei Fărcaș, pentru o perioadă de trei luni, august - octombrie 2021, domnul consilier Dinu Dumitru

20/27.07.2021

Se aprobă Raportul privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I, anul 2021, Anexa 1, Anexa 2

19/28.06.2021

Rectificarea bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2021 (1), Anexa 1, Anexa 2

18/28.05.2021

Aprobarea obiectivului de investiție „Realizare branșamente în comuna Fărcaș, județul Dolj”, Anexa 1

17/25.05.2021

Se aprobă Contul de execuție al bugetului local al comunei Fărcaș, județul Dolj, la data de 31.03.2021, Anexa 1

16/29.04.2021

Indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 cu rata de inflație de 2.6%, Anexa 1

15/28.04.2021

Se aprobă modalitatea de gestiune a activității de administrare a Depozitului de Deșeuri Mofleni, Anexa 1

14/28.04.2021

Se alege președintele de ședința al Consiliului Local al Comunei Fărcaș, pentru o perioadă de trei luni, mai - iulie 2021, domnul consilier Nemțaru Constantin

13/15.04.2021

Se aprobă Bugetul local al comunei Fărcaș pe anul 2021, Anexa 1

12/30.03.2021

Se aprobă Contul de execuție al Bugetului local al comunei Fărcaș la data de 31.12.2020, Anexa 1

11/30.03.2021

Aprobarea organizării periodice a întâlnirilor cu cetățenii, acordarea de audiențe și în interesul curățeniei domeniului public de către consilierii locali, repartizați pe sate și sectoare

10/19.03.2021

Se aprobă solicitarea prelungirii până la data de 14.12.2021 a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr.388/30.07.2018 pentru implementarea proiectului „Construire teren fotbal, comuna Fărcaș, județul Dolj”

9/03.03.2021

Înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în comuna Fărcaș, județul Dolj

8/03.03.2021

Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Înființarea rețea inteligentă de gaze naturale cu contuare inteligente în comuna Fărcaș, județul Dolj”

7/03.03.2021

Se aprobă Studiul de oportunitate pentru „Înființare rețea distribuție gaze naturale în comuna Fărcaș cu satele aparținătoare”, Anexa 1

6/26.02.2021

Se aprobă scoaterea și/sau dezmembrarea terenurilor introduse și înscrise provizoriu în Cartea Funciară în rezerva UAT Fărcaș și punerea la dispoziția Comisiei Locale de Fond Funciar Fărcaș în vederea punerii în posesie a persoanelor îndreptățite

5/26.02.2021

Se aprobă reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Fărcaș, Anexa 1, Anexa 2

4/26.02.2021

Se aprobă Raportul privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II, anul 2020, Anexa 1, Anexa 2

3/26.01.2021

Se alege președintele de ședința al Consiliului Local al Comunei Fărcaș, pentru o perioadă de trei luni, februarie - aprilie 2021, domnul consilier Diaconescu Marian Viorel

2/26.01.2021

Se aprobă Planul de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, persoanelor apte de muncă, din familiile beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2021, Anexa 1

1/26.01.2021

Se aprobă organizarea rețelei școlare la nivelul UAT Fărcaș pentru anul școlar 2021-2022

Anul 2020 (36 hotărâri)

36/21.12.2020

Rectificarea bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2020 (7), Anexa 1

35/21.12.2020

Se aprobă Contul de execuție al bugetului local al comunei Fărcaș la data de 30.09.2020, Anexa 1

34/21.12.2020

Se aprobă Taxele, impozitele și cotele valorilor impozabile aplicabile la nivelul unității administrativ-teritoriale comuna Fărcaș, pentru anul 2021, Anexa 1, Anexa 2

33/04.12.2020

Se aprobă aderarea Comunei Fărcaș, în calitate de membru, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Audit-Mh

32/04.12.2020

Rectificarea bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2020 (6), Anexa 1

31/27.11.2020

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local Fărcaș, Anexa 1

30/03.11.2020

Se alege în funcția de viceprimar al comunei Fărcaș, domnul Tudoran Gheorghe

29/03.11.2020

Stabilirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate, Anexa 1

28/03.11.2020

Se alege președinte de ședință al Consiliului Local Fărcaș, pentru o perioadă de trei luni, noiembrie 2020 - ianuarie 2021, domul consilier Buzdugă Gheorghe Cristian

27/16.10.2020

Rectificarea bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2020 (5)

26/25.09.2020

Rectificarea bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2020 (4), Anexa 1

25/17.09.2020

Rectificarea bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2020 (3), Anexa 1

24/01.09.2020

Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizul general al obiectivului de investiții „Extindere rețea PTA Amărăști Fărcaș, sat Amărăști, comuna Fărcaș, județul Dolj”

23/25.08.2020

Se aprobă Contul de execuție al Bugetului local la data de 30.06.2020, Anexa 1

22/24.07.2020

Rectificarea bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2020 (2), Anexa 1

21/24.07.2020

Se aprobă Raportul privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I, anul 2020, Anexa 1, Anexa 2

20/23.06.2020

Se alege președintele de ședința al Consiliului Local al Comunei Fărcaș, pentru o perioadă de trei luni, iulie - septembrie 2020, domnul consilier Miereanu Ion Valentin

19/26.05.2020

Se aprobă cuantumul de 1.500 lei reprezentând o parte din cheltuielile cu înmormântarea persoanelor beneficiare de ajutor social conform Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

18/26.05.2020

Se aprobă Contul de execuție al Bugetului local la data de 31.03.2020, Anexa 1

17/26.05.2020

Rectificarea bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2020 (1), Anexa 1

16/28.04.2020

Se aprobă Organigrama și Ștatul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Fărcaș, Anexa 1, Anexa 2

15/31.03.2020

Se alege președintele de ședința al Consiliului Local al Comunei Fărcaș, pentru o perioadă de trei luni, aprilie - iunie 2020, domnul consilier Grigoran George Marius

14/31.03.2020

Se aprobă actualizarea valorii cofinanțării investiției „Construire teren fotbal comuna Fărcaș, județul Dolj”, Anexa 1

13/19.02.2020

Se aprobă Bugetul local al comunei Fărcaș pe anul 2020, Anexa 1

12/19.02.2020

Se aprobă Contul de execuție al Bugetului local la data de 31.12.2019, Anexa 1, Anexa 2

11/19.02.2020

Se aprobă Raportul privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II, anul 2019, Anexa 1, Anexa 2

10/28.01.2020

Se aprobă cuantumul taxei de salubrizare, pentru anul 2020, în valoare de 4 lei/persoană/lună, dar nu mai mult de 20 lei/lună indiferent de numărul persoanelor, pentru gestionarea deșeurilor reziduale

9/28.01.2020

Se aprobă revocarea HCL nr.5/16.01.2020

8/16.01.2020

Se aprobă neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor de panificație, laptelui și produselor lactate și fructelor sau legumelor, precum și a contractelor/acordurilor-cadru de prestarea serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României, pentru anii 2020-2021 și 2021-2022

7/16.01.2020

Se aprobă „Planul de acțiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, persoanelor apte de muncă, din familiile beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2020”, Anexa 1

6/16.01.2020

Se aprobă Organigrama și Ștatul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Fărcaș, Anexa 1, Anexa 2

5/16.01.2020

Se aprobă cuantumul taxei de salubrizare, pentru anul 2020

4/16.01.2020

Se aprobă Actul adițional nr.1 la Contractul nr.370/22.05.2018 - „Delegare prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectare și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea”, Anexa 1

3/16.01.2020

Se aprobă modificarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare în județul Dolj, Anexa 1, Anexa 2

2/10.01.2020

Se aprobă organizarea rețelei școlare la nivelul UAT comuna Fărcaș, pentru anul școlar 2020-2021

1/10.01.2020

Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Fărcaș, a deficitului înregistrat la 31.12.2019

Anul 2019 (40 hotărâri)

40/12.12.2019

Rectificarea bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2019 (5), Anexa 1

39/12.12.2019

Se alege președintele de ședința al Consiliului Local al Comunei Fărcaș, pentru o perioadă de trei luni, ianuarie - martie 2020, domnul consilier Mihăilescu Dumitru

38/12.12.2019

Se aprobă bonificația de 10% pentru contribuabilii care plătesc impozitele și taxele integral, pentru clădiri, teren și mijloace de transport până la data de 31 martie 2020

37/12.12.2019

Se aprobă taxele, impozitele și cotele valorii impozabile unității administrativ teritoriale Fărcaș, pentru anul 2020, la nivelul anului 2019, Anexa 1, Anexa 2

36/29.11.2019

Rectificarea bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2019 (4)

35/29.11.2019

Se aprobă completarea inventarului bunurilor din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale Fărcaș, Anexa 1

34/29.11.2019

Se aprobă contul de execuție al bugetului local la data de 30.09.2019

33/30.10.2019

Se aprobă înființarea Serviciului voluntar pentru situații de urgență, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4

32/30.10.2019

Rectificarea Bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2019 (3), Anexa 1

31/30.10.2019

Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției „Modernizare unitate de învățământ sat Golumbu (Grădinița cu program normal și școala generală), în vederea obținerii autorizației de funcționare, construire grupuri sanitare, bazin etanș vitanjabil și racorduri grupuri sanitare grădiniță la bazin etanș vitanjabil, comuna Fărcaș, sat Golumbu, județul Dolj”, Anexa 1

30/27.09.2019

Modificarea Organigramei și Ștatului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Fărcaș, Anexa 1, Anexa 2

29/20.09.2019

Se alege președinte de ședință al Consiliului Local al comunei Fărcaș pentru o perioadă de trei luni, octombrie - decembrie 2019, domnul consilier Dinu Dumitru

28/20.09.2019

Aprobarea documentelor necesare demarării și derulării procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii contractului de delegare prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dolj”

27/06.09.2019

Se aprobă indicatorii tehnico-economici și devizul general al investiției „Prima înființare a rețelei de alimentare cu apă în comuna Fărcaș, județul Dolj”

26/29.08.2019

Rectificarea Bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2019 (2), Anexa 1

25/29.08.2019

Se aprobă Contul de execuție al bugetului local la data de 30.06.2019, Anexa 1

24/12.08.2019

Dezmembrarea imobilului DC119 - Golumbelu spre Plopu, suprafață de 10.089 mp, în două corpuri, Anexa 1

23/23.07.2019

Se aprobă raportul privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I, anul 2019, Anexa 1, Anexa 2

22/01.07.2019

Rectificarea Bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2019 (1), Anexa 1

21/01.07.2019

Se aprobă asocierea UAT comuna Fărcaș cu UAT comuna Dănciulești și UAT comuna Tălpaș în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Valea Ploscăi, Anexa 1, Anexa 2

20/18.06.2019

Se aprobă sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Valea Ploscăi

19/18.06.2019

Se alege președinte de ședință al Consiliului Local al comunei Fărcaș pentru o perioadă de trei luni, iulie - septembrie 2019, domnul consilier Buzdugă Gheorghe Cristian

18/18.06.2019

Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției „Modernizare iluminat public stradal în comuna Fărcaș, județul Dolj”, Anexa 1

17/21.05.2019

Se aprobă Planul anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Fărcaș pentru anul 2019, Anexa 1

16/21.05.2019

Se aprobă Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Fărcaș, pentru perioada 2019-2024, Anexa 1

15/21.05.2019

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Compartimentului de Asistență Socială organizat la nivelul comunei, Anexa 1

14/21.05.2019

Se aprobă Contul de execuție al bugetului local al comunei Fărcaș, la data de 31.03.2019, Anexa 1

13/24.04.2019

Se aprobă bugetul local al comunei Fărcaș pe anul 2019, Anexa 1

12/16.04.2019

Se aprobă taxele locale la bâlciul (târgul) anual organizat în perioada 16.05 - 19.05.2019 pe raza comunei, Anexa 1

11/29.03.2019

Completarea inventarului cu bunurile imobile care aparțin domeniului public al comunei Fărcaș, Anexa 1

10/22.03.2019

Se alege președinte de ședință al Consiliului Local al comunei Fărcaș pentru o perioadă de trei luni, aprilie - iunie 2019, domnul consilier Bălan Dumitru Sorinel

9/19.02.2019

Se aprobă împuternicirea domnului Bitoleanu Sorin - primarul comunei Fărcaș, să susțină și să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia

8/19.02.2019

Se aprobă Strategia anuală de achiziții publice pentru anul 2019, în cadrul comunei Fărcaș

7/19.02.2019

Se aprobă Contul de execuție al bugetului local centralizat la data de 31.12.2018

6/19.02.2019

Se aprobă Raportul privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II, anul 2018, Anexa 1, Anexa 2

5/29.01.2019

Se aprobă Organigrama și Ștatul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Fărcaș, județul Dolj, pe anul 2019, Anexa 1, Anexa 2

4/29.01.2019

Stabilirea salariilor de bază începând cu data de 01.01.2019 pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Fărcaș, județul Dolj

3/29.01.2019

Se aprobă Planul de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, persoanelor apte de muncă, din familiile beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2019, Anexa 1

2/29.01.2019

Se aprobă organizarea rețelei școlare la nivelul UAT Fărcaș, pentru anul școlar 2019-2020

1/08.01.2019

Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului, secțiunea de dezvoltare, înregistrat la data de 28.12.2019, pentru suma de 45.529,31 lei

Anul 2018 (43 hotărâri)

43/18.12.2018

Rectificarea Bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2018 (5)

42/18.12.2018

Se alege președinte de ședință al Consiliului Local al comunei Fărcaș pentru o perioadă de trei luni, ianuarie - martie 2019, domnul consilier Dinu Dumitru

41/18.12.2018

Se aprobă taxele, impozitele și cotele valorii impozabile unității administrativ teritoriale pentru anul 2019, la nivelul anului 2018, Anexa 1, Anexa 2

40/29.11.2018

Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției „Prima înființare a rețelei de alimentare cu apă în comuna Fărcaș, județul Dolj”

39/29.11.2018

Rectificarea Bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2018 (4)

38/20.11.2018

Se aprobă contul de execuție al bugetului local al comunei Fărcaș la data de 30.09.2018, Anexa 1

37/20.11.2018

Se aprobă bonificația de 10% pentru contribuabilii care plătesc impozitele și taxele integral, pentru clădiri, teren și mijloace de transport până la data de 31 martie 2019

36/23.10.2018

Rectificarea Bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2018 (3)

35/23.10.2018

Se aprobă reorganizarea „Serviciului voluntar pentru situații de urgență”, Anexa 1, Anexa 2

34/27.09.2018

Rectificarea Bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2018 (2)

33/11.09.2018

Se alege președinte de ședință al Consiliului Local al comunei Fărcaș, pentru o perioadă de 3 luni, octombrie - decembrie 2018 (Florea Maria)

32/14.08.2018

Se aprobă Contul de execuție al bugetului local la data de 30.06.2018

31/27.07.2018

Se aprobă atestarea că aparțin domeniului public bunurile imobile prevăzute la poziția 16 și 17 din Inventarul bunurilor imobile ce aparțin domeniului public al comunei Fărcaș, județul Dolj, aprobat prin HCL nr.26/2014, Anexa 1

30/13.07.2018

Rectificarea Bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2018 (1)

29/10.07.2018

Se aprobă valoare de investiție a proiectului „Construire teren fotbal comuna Fărcaș, județul Dolj”

28/10.07.2018

Se aprobă revocarea HCL nr.13/16.03.2018

27/10.07.2018

Se aprobă revocarea HCL nr.12/16.03.2018

26/10.07.2018

Se aprobă revocarea HCL nr.15/20.03.2018

25/10.07.2018

Se aprobă Raportul privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I anul 2018, Anexa 1

24/10.07.2018

Se aprobă construirea unui WC cu 6 compartimente și forarea unei fântâni cu apă potabilă pe terenul Bâlciului/Târgului anual

23/29.06.2018

Se aprobă contractele-cadru, accesorii contractului „Delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectare și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea”, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6, Anexa 7

22/29.06.2018

Se aprobă „Regulamentul privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în comuna Fărcaș, județul Dolj”, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4

21/12.06.2018

Se alege președinte de ședință al Consiliului Local al comunei Fărcaș, pentru o perioadă de 3 luni, iulie - septembrie 2018 (Tudoran Gheorghe)

20/12.06.2018

Se aprobă Contul de execuție al bugetului local la data de 30.03.2018

19/08.05.2018

Se aprobă perioada de pășunat la nivelul UAT Fărcaș

18/10.04.2018

Se aprobă „Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectare și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea”

17/10.04.2018

Se aprobă Contul de execuție al bugetului local la data de 30.12.2017

16/20.03.2018

Se aprobă modificarea și completarea HCL nr.32/06.10.2017, privind aprobarea proiectului „Construire teren fotbal comuna Fărcaș, județul Dolj”, Anexa 1

15/20.03.2018

Se aprobă revocarea HCL nr.12 și 13/16.03.2018

14/16.03.2018

Se aprobă detalierea poziției nr.11 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Fărcaș, însușit prin HCL nr.26/25.07.2014, în sensul că din suprafața totală de 5544 mp din acte și din măsurători, 684 mp o reprezintă Terenul de fotbal

13/16.03.2018

Se aprobă proiectul „Construire teren fotbal comuna Fărcaș, județul Dolj”, Anexa 1

12/16.03.2018

Se aprobă revocarea HCL nr.32/06.10.2017

11/13.03.2018

Se alege președinte de ședință al Consiliului Local al comunei Fărcaș, pentru o perioadă de 3 luni, aprilie - iunie 2018 (Smaranda Constantin)

10/13.03.2018

Se aprobă modificarea completării inventarului cu bunurile imobile, aprobate prin HCL nr.30/2017, care aparțin domeniului public al comunei Fărcaș, Anexa 1

9/13.03.2018

Se aprobă taxele locale la bâlciul (târgul) anual organizat în perioada 26.04 - 29.04.2018 pe raza comunei, Anexa 1

8/16.02.2018

Se aprobă Bugetul pe anul 2018 al comunei Fărcaș

7/13.02.2018

Se aprobă Raportul privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II anul 2017, Anexa 1

6/29.01.2018

Se aprobă Strategie de dezvoltare locală a comunei Fărcaș pentru perioada 2014-2020

5/29.01.2018

Se aprobă salariile de bază începând cu data de 1 ianuarie 2018 pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Fărcaș, județul Dolj

4/16.01.2018

Se aprobă organizarea rețelei școlare la nivelul comunei Fărcaș, județul Dolj, începând cu data de 01 septembrie 2018, Anexa 1

3/16.01.2018

Se aprobă Organigrama și Ștatul de personal al aparatului de specialitate al Primarului comunei Fărcaș, județul Dolj, pentru anul 2018, Anexa 1, Anexa 2

2/16.01.2018

Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2018, Anexa 1

1/08.01.2018

Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Fărcaș, a deficitului înregistrat la data de 29.12.2017, Anexa 1

Anul 2017 (43 hotărâri)

43/19.12.2017

Rectificarea Bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2017 (6)

42/12.12.2017

Se alege președinte de ședință al Consiliului Local al comunei Fărcaș, pentru o perioadă de 3 luni, ianuarie - martie 2018

41/12.12.2017

Se aprobă pomul de iarnă pentru anul 2017, pentru copiii din învățământul preșcolar și gimnazial ce frecventează cursurile școlare pe raza comunei Fărcaș

40/12.12.2017

Se aprobă bonificația de 10% pentru contribuabilii care plătesc impozitele și taxele integral pentru clădiri, teren și mijloace de transport până la data de 31.03.2018

39/06.12.2017

Rectificarea Bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2017 (5)

38/14.11.2017

Se aprobă taxele, impozitele și cotele valorii impozabile la nivelul U.A.T. Fărcaș pentru anul 2018, Anexa 1, Anexa 2

37/27.10.2017

Se aprobă modificarea art.2, pct.1 din HCL nr.44/2014

36/27.10.2017

Se aprobă Contul de execuție al bugetului local la data de 30.09.2017

35/24.10.2017

Rectificarea Bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2017 (4)

34/24.10.2017

Se aprobă asigurarea cofinanțării obiectivului de investiție „Prima înființare a rețelei de alimentare cu apă în comuna Fărcaș, județul Dolj”

33/24.10.2017

Se aprobă devizul cu principalii indicatori tehnico-economici ai investiției „Prima înființare a rețelei de alimentare cu apă în comuna Fărcaș, județul Dolj”

32/06.10.2017

Se aprobă proiectul „Construire teren fotbal comuna Fărcaș, județul Dolj”, Anexa 1

31/14.09.2017

Se aprobă documentele necesare demarării și derulării procedurii de licitație publică organizată în vedre atribuirii contractului de delegare prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”

30/14.09.2017

Se aprobă completarea inventarului cu bunurile imobile care aparțin domeniului public al comunei Fărcaș, Anexa 1

29/14.09.2017

Se aprobă revocarea Hotărârii nr.12 adoptată de Consiliul Local Fărcaș la data de 24.03.2017

28/14.09.2017

Se alege președinte de ședință al Consiliului Local al Comunei Fărcaș, pentru o perioadă de 3 luni, octombrie - decembrie 2017, domnul consilier Mitroi Ion

27/14.09.2017

Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018, Anexa 1

26/01.09.2017

Rectificarea Bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2017 (3)

25/18.08.2017

Rectificarea Bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2017 (2)

24/18.08.2017

Aprobarea coeficienților de salarizare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Fărcaș, Anexa 1

23/08.08.2017

Se aprobă Planul pentru asigurarea resurselor umane, material și financiare, necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2017, la nivelul comunei

22/08.08.2017

Se aprobă contul de execuție al Bugetului local la data de 30.06.2017

21/11.07.2017

Stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază Consilierii locali în perioada 01.07.2017 - 31.12.2021

20/11.07.2017

Se aprobă Raportul privind activitatea desfășurată de Asistenții personali ai persoanelor ca handicap grav pe semestrul I al anului 2017

19/26.06.2017

Rectificarea Bugetului local al comunei Fărcaș pe anul 2017 (1)

18/13.06.2017

Alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Fărcaș, pentru o perioadă de 3 luni, iulie - septembrie 2017 (Miereanu Ion Valeriu)

17/09.05.2017

Se aprobă contul de execuție al Bugetului local la data de 31.03.2017, Anexa 1

16/11.04.2017

Se aprobă derularea proiectului „Reconstrucția ecologică” pe raza comunei Fărcaș, județul Dolj

15/11.04.2017

Se aprobă taxele locale la bâlciul (târgul) anual

14/31.03.2017

Se împuternicește primarul comunei Fărcaș, Bitoleanu Sorin, să solicite autorizația de construire și orice alte documente privind continuarea lucrărilor la investiția „Pietruire DC 128:DJ 605A (Fărcaș) - Velești - Rupturi - Frățila, Km 0+000 - Km 12+000”

13/31.03.2017

Se aprobă Bugetul pe anul 2017 al comunei Fărcaș, Anexa 1, Anexa 2

12/24.03.2017

Se aprobă completarea inventarului cu bunurile imobile care aparțin domeniului public al comunei Fărcaș, județul Dolj, Anexa 1

11/14.03.2017

Se alege președintele de ședință al Consiliului Local al comunei Fărcaș, pentru o perioadă de 3 luni (Grigoran George Marius)

10/08.03.2017

Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției "Modernizare drumuri în comuna Fărcaș, județul Dolj"

9/24.02.2017

Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției "Prima înființare rețea canalizare și stație de epurare în comuna Fărcaș, județul Dolj"

8/24.02.2017

Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției "Prima înființare a rețelei de alimentare cu apă în comuna Fărcaș, județul Dolj"

7/17.02.2017

Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiției "Pietruire DC128 Dj605A (Fărcaș) Velești Rupturi Frățila", Anexa 1

6/14.02.2017

Se aprobă proiectul de buget pe anul 2017 și estimările pe anii 2018-2020

5/14.02.2017

Se aprobă contul de execuție al bugetului local al comunei Fărcaș la data de 30.12.2016

4/14.02.2017

Se aprobă Organigrama și Ștatul de personal al aparatului de specialitate al Primarului comunei Fărcaș, județul Dolj, pentru anul 2017, Anexa 1

3/10.01.2017

Se aprobă Raportul privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2016, Anexa 1

2/10.01.2017

Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2017, Anexa 1

1/06.01.2017

Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Fărcaș, a deficitului

Anul 2016 (51 hotărâri)

30/20.12.2016

Se alege președintele de ședință al Consiliului Local al comunei Fărcaș, pentru o perioadă de 3 luni (Buzdugă Gheorghe Cristian)

29/20.12.2016

Se aprobă bonificația de 10% pentru contribuabilii care plătesc impozitele și taxele integral, pentru clădiri, teren și mijloace de transport, până la data de 31.03.2017

28/20.12.2016

Se aprobă taxele și impozitele pe anul 2017, Anexa 1

27/12.12.2016

Se aprobă plata cadourilor de Crăciun anul 2016, pentru copiii din învățământul preșcolar, primar și gimnazial, în sumă de 5 mii lei

26/12.12.2016

Rectificarea Bugetului local comunei Fărcaș pe anul 2016 (7)

25/12.12.2016

Se aprobă contul de execuție al bugetului local al comunei Fărcaș la data de 30.09.2016

24/08.11.2016

Se validează în funcția de consilier local al Consiliului Local Fărcaș, județul Dolj, domnul Dinu Dumitru, Anexa 1

23/08.11.2016

Se ia act de demisia domnului Morcoașe Constantin Cosmin din funcția de consilier local al Consiliului Local Fărcaș

22/08.11.2016

Se aprobă suplimentarea cu încă un post de asistent medical comunitar pe lângă cel existent la UAT comuna Fărcaș, Anexa 1

21/08.11.2016

Se aprobă reactualizarea Organigramei și Ștatului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Fărcaș, Anexa 1

20/08.11.2016

Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017, Anexa 1

19/04.11.2016

Rectificarea Bugetului local comunei Fărcaș pe anul 2016 (6), Anexa 1

18/28.10.2016

Rectificarea Bugetului local comunei Fărcaș pe anul 2016 (5)

17/11.10.2016

Se aprobă Programul de măsuri privind popularizarea, cunoașterea și înțelegerea actelor normative în anul 2016, Anexa 1

16/27.09.2016

Aprobarea aderării comunei Braloștița, județul Dolj ca membru al teritoriului LEADER sub denumirea Asociația Grupul de Acțiune Locală "Amaradia-Jiu", ieșirea ca membrii din GAL a unor parteneri și împuternicirea primarului ca reprezentant al UAT comuna Fărcaș

15/27.09.2016

Aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiției Modernizare unitate de învățământ, sat Golumbu (Grădinița cu program normal și Școala Generală) în vederea obținerea autorizațiilor sanitare de funcționare, construire grupuri sanitare și bazin etanș vitanjabil, sat Golumbu, comuna Fărcaș

14/27.09.2016

Rectificarea Bugetului local comunei Fărcaș pe anul 2016 (4)

13/13.09.2016

Se aprobă desfășurarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale pe raza UAT Fărcaș

12/13.09.2016

Se alege președintele de ședință al Consiliului Local al comunei Fărcaș pentru o perioadă de 3 luni (Bălan Dumitru Sorinel)

11/13.09.2016

Se aprobă Contul de execuție al bugetului local al comunei Fărcaș la data de 30.06.2016

10/13.09.2016

Aprobarea organizării periodice a întâlnirilor cu cetățenii și acordarea de audiențe de către Consilierii Locali repartizați pe sate și sectoare

9/09.08.2016

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local Fărcaș, Anexa 1

8/03.08.2016

Rectificarea Bugetului local al Comunei Fărcaș, Anexa 1

7/12.07.2016

Se aprobă Raportul privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2016

6/28.06.2016

Se stabilesc comisiile de specialitate pe domenii de activitate

5/28.06.2016

Se alege în funcția de viceprimar al comunei Fărcaș, județul Dolj, domnul Tudoran Gheorghe

4/28.06.2016

Se alege ca președinte de ședință a Consiliului local al comunei Fărcaș, domnul Mihăilescu Dumitru

3/28.06.2016

Se declară legal constituit Consiliul local al comunei Fărcaș

2/28.06.2016

Se validează alegerea în funcția de consilieri în Consiliul local al comunei Fărcaș

1/28.06.2016

Se alege comisia pentru validarea mandatelor consilierilor locali

22/14.06.2016

Se aprobă Organigrama și Ștatul de personal al aparatului de specialitate al Primarului comunei Fărcaș, județul Dolj, pentru anul 2016, Anexa 1

21/27.05.2016

Rectificarea Bugetului local al comunei Fărcaș, județul Dolj, pe anul 2016 (2)

20/27.05.2016

Se aprobă Contul de execuție al bugetului local la data de 31.03.2016

19/10.05.2016

Se aprobă Informarea privind Campania agricolă de primăvară 2015, Anexa 1

18/13.04.2016

Se aprobă taxele locale pentru perioada 19.05 - 22.05.2016, Anexa 1

17/18.03.2016

Se aprobă cotele aplicate valorii impozabile la clădirile rezidențiale și nerezidențiale la persoane fizice și persoane juridice, existente pe raza comunei, Anexa 1

16/08.03.2016

Se aprobă suplimentarea cu un număr de patru posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav

15/08.03.2016

Rectificarea Bugetului local al comunei Fărcaș, județul Dolj, pe anul 2016 (1)

14/08.03.2016

Se aprobă Planul Local de acțiune 2015-2020 pentru îmbunătățirea situației romilor la nivelul comunei Fărcaș, județul Dolj, Anexa 1

13/08.03.2016

Se aprobă Contul de execuție al bugetului local centralizat la data de 31.12.2015

12/16.02.2016

Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiției "Lucrări de reabilitare și punere în siguranță baraj acumulare Amărăști, comuna Fărcaș, județul Dolj"

11/16.02.2016

Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiției "Pietruire DC128 DJ 605A (Fărcaș) Velești - Rupturi - Frățila"

9/09.02.2016

Se aprobă ca modalități de identificare a beneficiarilor, precum și modalitatea de soluționare a situaților identificate pentru acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță

8/09.02.2016

Se aprobă organizarea rețelei școlare la nivelul comunei Fărcaș, județul Dolj, începând cu data de 01 septembrie 2016, Anexa 1

7/09.02.2016

Se aprobă Raportul privind activitatea desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2015, Anexa 1

6/02.02.2016

Se aprobă Bugetul local al comunei Fărcaș pe anul 2016

5/02.02.2016

Se împuternicește primarul comunei Fărcaș, Bitoleanu Sorin, să voteze în numele și pe seama Consiliului Fărcaș, județul Dolj, hotărârile luate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia

4/21.01.2016

Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici ai investiției "Construire pod peste pârâul Plosca pe DC 119 km 5+680 în comuna Fărcaș, județul Dolj"

3/12.01.2016

Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat, Anexa 1

2/12.01.2016

Se aprobă numărul de 3 posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav

1/07.01.2016

Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al comunei Fărcaș a deficitului bugetului local

Anul 2015 (1 hotărâri)

8/12.02.2015

Se aprobă Bugetul local al comunei Fărcaș pe anul 2015, Anexa 1

Anul 2014 (27 hotărâri)

49/29.12.2014

Rectificarea Bugetului local al Comunei Fărcaș pe anul 2014, Anexa 1

31/09.09.2014

Se aprobă proiectul de Buget pe anul 2015 şi estimările pe anii 2016-2018, Anexa 1

30/09.09.2014

Se aprobă contul de execuţie al bugetului local la data 30.06.2014, Anexa 1

29/03.09.2014

Se aprobă reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului comunei Fărcaş prin înfiinţarea Compartimentului Juridic, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3

28/03.09.2014

Rectificarea Bugetului local al Comunei Fărcaș pe anul 2014, Anexa 1

27/12.08.2014

Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Fărcaş, pentru o perioadă de 3 luni, Anexa 1

26/25.07.2014

Se aprobă Inventarul bunurilor imobile ce aparţin domeniului public al Primăriei comunei Fărcaş, Anexa 1

25/25.07.2014

Se aprobă mandatarea reprezentantului comunei Fărcaş pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de gestionare a deşeurilor "ECODOLJ", Anexa 1

22/08.07.2014

Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Serviciului voluntar pentru Situaţii de urgenţă al comunei Fărcaş, Anexa 1

21/08.07.2014

Se aprobă Normele de igienă pentru fântânile publice şi individuale folosite la aprovizionarea cu apă de băut, preparării hranei ori pentru alte scopuri casnice de către cetăţenii comunei Fărcaş, Anexa 1

20/02.06.2014

Rectificarea Bugetului local al Comunei Fărcaș pe anul 2014, Anexa 1

19/20.05.2014

Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local al comunei Fărcaş la data de 31.03.2014, Anexa 1

18/20.05.2014

Rectificarea Bugetului local al comunei Fărcaş pe anul 2014, Anexa 1, Anexa 2

16/13.05.2014

Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Fărcaş, pentru o perioadă de 3 luni, Anexa 1

15/07.05.2014

Se aprobă taxa pentru branşarea şi debranşarea firmelor participante la evenimentul anual organizat în comuna Fărcaş, denumit "Bâlciul Gurii Ploştii", cât şi plata consumului de energie electrică

14/07.05.2014

Se aprobă plata avizelor eliberate de SC CEZ SA din contul 5004 (buget venituri proprii)

13/05.05.2014

Se aprobă taxele locale la bâlciul (târgul) anul în perioada 08-11.05.2014, Anexa 1, Anexa 2

12/08.04.2014

Se aprobă programul de măsuri privind popularizarea, cunoaşterea şi înţelegerea actelor normative în anul 2014, Anexa 1, Anexa 2

10/17.03.2014

Se aprobă scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea bunurilor neutilizabile, care aparţin patrimoniului comunei Fărcaş

9/28.02.2014

Se aprobă suplimentarea Organigramei şi Statului de funcţii cu un post de asistent medical comunitar, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3

8/28.02.2014

Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local al comunei Fărcaş la data de 31.12.2013, Anexa 1

6/11.02.2014

Se aprobă Măsurile pentru gospodărirea şi înfrumuseţarea comunei Fărcaş

5/03.02.2014

Se aprobă Bugetul local al comunei Fărcaş pe anul 2014, Anexa 1

4/29.01.2014

Se aprobă modificarea contractului de asociere privind modul de implementare a proiectului "Sistem de Management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj"

3/14.01.2014

Se aprobă Planul de acţiuni şi lucrări de interes local pentru repartizarea orelor persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim garantat, pentru anul 2014, Anexa 1

2/14.01.2014

Se aprobă Organigrama şi Ştatul de personal al aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2014, Anexa 1, Anexa 2

1/10.01.2014

Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului bugetului local Fărcaş, secţiunea dezvoltare, pe anul 2013, cu suma de 90.206,49 lei

Anul 2013 (1 hotărâri)

40/19.12.2013

Rectificarea Bugetului local al Comunei Fărcaș pe anul 2013, Anexa 1

Anul 2011 (8 hotărâri)

8/22.02.2011

Se aprobă sumele pentru întocmirea Bugetului şi Lista de investiţii pe anul 2011, Anexa 1, Anexa 2

7/18.02.2011

Se aprobă Programul privind acordarea audienţelor de către Consilierii locali în anul 2011

6/08.02.2011

Se aprobă criteriile proprii de acordare a veniturilor potenţiale şi a limitelor acestora, ce se vor lua în calcul la stabilirea ajutorului social pentru anul 2011

5/17.01.2011

Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru alimentare cu apă în comuna Fărcaş

4/17.01.2011

Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru reţeaua de canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Fărcaş

3/11.01.2011

Se aprobă Programul de măsuri privind popularizarea, cunoaşterea şi înţelegerea actelor normative în anul 2011

2/11.01.2011

Se aprobă pentru anul 2011 un număr de 10 asistenţi personali ai persoanelor cu handicap

1/11.01.2011

Se aprobă Organigrama şi Statul de personal pentru aparatul de specialitate al primarului pentru anul 2011

Anul 2010 (41 hotărâri)

41/29.12.2010

Rectificarea Bugetului local pe anul 2010

40/14.12.2010

Se aprobă suma totală de 5.323 lei pentru cumpărarea de cadouri pom iarnă Crăciun pentru elevii Şcolii Generale cu clasele I-VIII Fărcaş

39/14.12.2010

Se aprobă criteriile proprii de evaluare a veniturilor potenţiale şi a limitelor maxime ale acestora, care se vor lua în calcul la stabilirea ajutorului social pentru anul 2011

38/14.12.2010

Rectificarea bugetului local pe anul 2010

37/14.12.2010

Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2011

36/14.12.2010

Se acordă o bonificaţie de 10%, pentru plata anticipată a impozitelor pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport pe întregul an, până la data de 31.03.2011

35/22.11.2010

Rectificarea bugetului local pe anul 2010

34/22.11.2010

Se aprobă rectificarea veniturilor şi cheltuielilor din bugetul integral venituri proprii

33/21.10.2010

Se aprobă proiectul de buget pe anul 2011 şi estimările pe anii 2012-2014

32/18.10.2010

Rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010

31/12.10.2010

Se aprobă majorarea unor impozite la persoanele fizice care deţin două sau mai multe clădiri

30/12.10.2010

Se aprobă Planul Urbanistic General al comunei Fărcaş şi satelor componente (Amărăşti, Plopu Amărăşti, Golumbu, Golumbelu)

29/12.10.2010

Se aprobă Organigrama şi Statul de personal în urma modificării funcţiilor publice din cadrul primăriei Fărcaş

28/07.10.2010

Rectificarea bugetului local pe anul 2010

27/14.09.2010

Se aprobă modalitatea de plată a serviciilor de salubrizare în cadrul Sistemului de management integrat al deşeurilor în judeţul Dolj

26/14.09.2010

Se aprobă măsurile necesare pentru buna gospodărire a comunei Fărcaş şi sancţiunile contravenţionale ce decurg din nerespectarea acestora

25/14.09.2010

Se aprobă obligaţiile agenţilor economici, instituţiilor publice, persoanelor juridice şi fizice din comuna Fărcaş pentru buna gospodărire şi menţinerea unui climat de ordine şi curăţenie, precum şi sancţiunile ce decurg din încălcarea acestora, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3

24/17.08.2010

Se reformulează Hotărârea Consiliului Local Fărcaş nr.17/2010

23/17.08.2010

Rectificarea Bugetului local pe anul 2010

22/10.08.2010

Se actualizează Regulamentul de organizare şi funcţionare pentru Seviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor

21/10.08.2010

Se aprobă Organigrama şi Statul de personal al Primăriei Comunei Fărcaş

20/13.07.2010

Rectificarea Bugetului local pe anul 2010

19/09.07.2010

Se aprobă Studiul de oportunitate, delegarea şi Contractul de delegare, privind gestiunea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al comunei Fărcaş

18/09.07.2010

Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia

17/18.06.2010

Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru Reabilitare, modernizare, consolidare, împrejmuire şi utilităţi Dispensar medical Fărcaş

16/08.06.2010

Se aprobă concesionarea pe o perioadă de 25 de ani cu redevenţă de 2€/mp/an în primii 5 ani a Dispensarului medical Fărcaş

15/11.05.2010

Se menţin cele 4 contracte de abonament în reţeaua Cosmote încheiate în interes de serviciu, cu valoarea iniţială

14/11.05.2010

Se aprobă plata sumei de 500 lei ce reprezintă contravaloare taxă mediu pentru proiectul de modernizare drumuri de exploatare agricolă la nivelul comunei Fărcaş

13/11.05.2010

Se aprobă Contul de execuţie al bugetului local pe anul 2009

12/11.05.2010

Se aprobă Contul de execuţie al fondului de rulment pe anul 2009

11/13.04.2010

Se aprobă taxele locale în perioda târgului anual

10/31.03.2010

Se aprobă Studiul de fezabilitate al proiectului Modernizarea drumurilor de exploatare agricolă în comuna Fărcaş, judeţul Dolj

9/19.03.2010

Se aprobă Bugetul local pentru anul 2010

8/18.03.2010

Se aprobă mandatarea primarului comunei Fărcaş în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Oltenia"

7/18.03.2010

Se aprobă derularea programului "Renaşterea Satului Românesc la nivelul comunei Fărcaş, judeţul Dolj", prin construirea a 6 case pentru specialişti

6/18.03.2010

Se aprobă programul de măsuri pentru gospodărirea şi igienizarea comunei în anul 2010

5/18.03.2010

Se aprobă programul privind acordarea audienţelor de către consilierii locali în anul 2010

4/18.03.2010

Se aprobă Programul privind organizarea întâlnirilor trimestriale ale consilierilor locali în anul 2010

3/09.02.2010

Se menţine Hotărârea Consiliului Local Fărcaş nr.33/2009 şi se aprobă rectificarea de buget pentru anul 2009, privind acordarea tichetelor cadou pentru sărbătorile 01.12.2009 şi 25.12.2009

2/09.02.2010

Se reformulează Hotărârea nr. 34/2009, se aprobă criteriile proprii de evaluare a veniturilor potenţiale şi a limitelor maxime a acestora, care se vor lua în calcul la stabilirea ajutorului social pentru anul 2010

1/09.02.2010

Se aprobă Programul de măsuri privind popularizarea, cunoaşterea şi înţelegerea actelor normative în anul 2010

Anul 2009 (20 hotărâri)

25/02.10.2009

Se aprobă cota de cofinanţare de 20% privind înlocuirea sau completarea sistemului clasic de producere a apei calde de consum cu sisteme care utilizează energie solară, eoliană şi geotermală şi care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi a solului

24/02.10.2009

Se aprobă includerea în inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Fărcaş, a Grădiniţei Golumbu

23/28.09.2009

Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru Completarea sistemului clasic de producere a apei calde de consum cu sisteme care utilizează energie solară, eoliană şi geotermală şi care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, apei şi a solului la unităţile din comuna Fărcaş

22/08.09.2009

Se aprobă modificarea Contractului de Asociere, Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară de gestionare a deşeurilor ECODOLJ

21/04.08.2009

Rectificarea Bugetului pe anul 2009

15/06.05.2009

Rectificarea Bugetului pe anul 2009

14/06.05.2009

Se constituie două echipe pentru organizarea şi încasarea taxelor la târgul anual de pe raza comunei

13/17.04.2009

Rectificarea Bugetului pe anul 2009

12/14.04.2009

Se aprobă programul de măsuri pentru gospodărirea şi igienizarea comunei în anul 2009

11/03.04.2009

Se aprobă Bugetul local pe anul 2009

10/26.03.2009

Se aprobă construcţia Grădiniţei, sat Amărăşti, comuna Fărcaş

9/26.03.2009

Se aprobă studiul de fezabilitate pentru reabilitare Şcoala Generală Fărcaş

8/10.03.2009

Se stabileşte taxa locală pentru cetăţenii care vând mărfuri alimentare şi nealimentare pe raza comunei

7/10.03.2009

Se aprobă programul privind acordarea audienţelor de către consilierii locali în anul 2009

6/10.03.2009

Se aprobă programul privind organizarea întâlnirilor trimestriale ale consilierilor locali în anul 2009

5/10.03.2009

Se aprobă programul de măsuri referitoare la popularizarea, cunoaşterea şi înţelegerea actelor normative în anul 2009

4/10.03.2009

Se aprobă organigrama şi ştatul de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului pe anul 2009

3/10.02.2009

Se revocă Hotărârile Consiliului Local Fărcaş nr.26 şi 27/2008

2/10.02.2009

Se reformulează Hotărârea Consiliului Local Fărcaş nr.28/2008, privind criteriile proprii de evaluare a veniturilor şi a limitelor acestora care se vor lua în calcul la stabilirea ajutorului social pentru anul 2009

1/13.01.2009

Se reformulează Hotărârea Consiliului Local Fărcaş nr.23/2008, privind includerea în organigrama Primăriei Fărcaş a două posturi de paznici

Informatii contact

Comuna Fărcaş, Judeţul Dolj
Telefon: 0251/440.052
Fax: 0251/440.052
contact@primariafarcas.ro

Meteo

Fărcaș
Coordonate: 44.6,23.75
Temperatură: 17.44°C
Vânt: 0.94 Km/h
Umiditate: 83%
cer acoperit de nori

Răsărit: 05:52, Apus: 20:50
19.05.2024 14:40:44

Curs valutar BNR

EUR Euro 4.9751
USD Dolarul american 4.5879
CHF Francul elveţian 5.0460
GBP Lira sterlină 5.8059
XAU Gramul de aur 351.6538

Copyright © Primăria Comunei Fărcaş

TRUST COMPUTERS